תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר אנאיס – נטורופתית מוסמכת N.D הרבליסטית קלינית CI.H

, אתר זה https://anaisbaskin.com/  הינו אתר האינטרנט הרשמי של אנאיס (להלן: “האתר”). האתר הינו בבעלותה הבלעדית של אנאיס, ומטרתו בין היתר הינה לספק מידע אודות אנאיס והשירותים הניתנים על ידה. כמו כן, במסגרת האתר, ובמקרים בהם יתאפשר על-ידי אנאיס בפועל, ניתן יהיה לרכוש זכות להשתתפות בסדנאות של אנאיס המוצעים לקהל הרחב, לרבות באופן וירטואלי (להלן: “השירותים”). הרכישה באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד ובכפוף לתקנון זה המהווה הסכם לכל דבר ועניין בין הלקוח לבין אנאיס. 

כללי

כל הנכנס לאתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר לרבות רכישת שירותים או מוצרים כלשהם באתר (להלן: “הלקוח” ו/או “המשתתף/ת/ים”), מצהיר ומתחייב כי הוא קרא את התקנון, מודע לכל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אנאיס ו/או האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לשימוש באתר ולהזמנת שירותים באמצעות האתר.

ככל ואחד מתנאי תקנון זה אינו מקובל על הלקוח, עליו להימנע לאלתר מעשיית כל שימוש באתר ואין ולא תהיה לו טענה כלשהי בקשר אליו ו/או בגין שימוש באתר. ניתן להשתמש באתר על פי תנאי תקנון זה בלבד.

בכפוף לכל דין, אנאיס רשאית, על פי שיקול דעתה וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת את תקנון זה, את התוכן המוצג באתר ו/או את השירותים הדיגיטליים המוצעים באתר, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר ובמידע המופיע בו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו. שינויים אלה יהיו תקפים מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת.

הלקוח מצהיר כי הינו בגיר ובעל הרשאה חוקית וכשירות משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר וזאת כתנאי לשימוש באתר. הלקוח מתחייב כלפי אנאיס שלא לעשות שימוש בלתי חוקי באתר ו/או שימוש האסור על פי תקנון זה ו/או כל דין. 

אנאיס זכאית לחסום או להפסיק, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא הנמקה, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד אנאיס בעניין זה.

כדי לפרסם קישור לאתר או להציגו באתרים אחרים, יש לקבל מאנאיס אישור מראש ובכתב.

האמור בתקנון זה ובהתאמה האמור באתר מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר/נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. 

הגבלת אחריות

המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית באופן אישי. חשוב להתייעץ עם רופא המשפחה על הרכב תכנית האכילה שלך על מנת לוודא כי אין מניעה ליישם את התכנים המוצגים באתר ו/או בתכנית הירידה במשקל “לצאת מהמקרר להיכנס לג’ינס”. בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של התכנים ו/או התכנית.
משתתפים הצורכים תרופות באופן קבוע (חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתכנית חלה החובה לעדכן את הפרטים בשאלון הבריאות, ליידע את אנאיס על מחלתם ולהיות במעקב אצל הרופא המטפל או באופן פרטי אצל אנאיס (בתשלום) לפי בחירתם. על אחריות הלקוח לעבור בדיקה אישית להתאמת התוכנית ככל שידוע לו על בעיות רפואיות המחייבות אישור רופא לכניסה לתהליך של ירידה במשקל ו/או שינוי תזונתי כלשהו, לרבות נשים בהריון.

כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הינו באחריות הבלעדית של הלקוח, והוא נושא במלוא הסיכון בכל הקשור אליהם.

אנאיס אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מוצרים.

ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אנאיס בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים המפורטים כדלקמן:

עיכוב בעקבות עומס בקווי תקשורת.

שיבוש ו/או שגיאה ו/או כל חוסר דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, רשת האינטרנט, תוכנה, חומרה, מערכת המחשב של הלקוח ו/או של אנאיס ו/או של חברת האשראי, או מכל סיבה אחרת.

חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.  

אנאיס אינה נושאת באחריות לכל פעילות שאינה חוקית שתבוצע, וככל שתבוצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
רגישות או אלרגיה למוצר באם לא צויינה מראש בעת ההזמנה אלרגיה ידועה לרכיב כלשהו.
שינוי צבע/ריח/טיב המוצר באם פג תוקף השימוש או שהמוצר לא אוחסן כראוי (בתנאים סבירים, כגון: צל וחוסר רטיבות).

יובהר, כי הקישורים אשר יכול ויופיעו באתר בכל עת, מהווים שירות ללקוחות באתר. לאנאיס ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט הללו, שאינם בבעלותם. אנאיס אינה מבצעת ניטור של הנעשה באתרים המקושרים וכן לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה. 

חלק מהתמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, וכל הסתמכות של הלקוח על פי התמונות היא על אחריותו בלבד.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

עוד יובהר, כי אנאיס אינה רופאה או דיאטנית או תזונאית מוסמכת ופועלת ברוח תורת הנטורופתיה, שאינה מקצוע מוכר במדינת ישראל, נכון לעכשיו.

כל פעולה של אנאיס בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

שום דבר מהאמור בהגבלת אחריות זו, אינו שולל חבות שאסור להגבילה על פי הדין החל.

ביצוע רכישות באמצעות האתר  

כל לקוח בגיר (מעל גיל 18) רשאי להירשם דרך האתר לשירותי אנאיס, המוצעים לקהל הרחב. בעת הרכישה יידרש הלקוח להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: “פרטי הלקוח”). אנאיס אינה אחראית לכל מקרה בו פרטי הלקוח לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה שאינה מאפשרת ללקוח לרכוש שירותים באתר. יודגש כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין עומדת בניגוד לחוק וכי אנאיס תהא זכאית לנקוט בכל אמצעי העומד לרשותה על פי כל דין כנגד לקוח כאמור. 

לשם מימוש בפועל של הרכישה שביצע הלקוח באתר, להשתתפות במפגשי אנאיס יהיה עליו להציג את אישור הרכישה והקבלה שיקבל לאחר השלמת הרכישה באתר אנאיס, בעת הגעתו לקבוצת אנאיס. בנוסף, יהיה עליו למלא את פרטיו האישיים והמידע הנדרש בטופס ההצטרפות, ולחתום על הטופס.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים. אנאיס רשאית לשנות את המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי מראש והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד אנאיס ו/או מי מטעמה בעניין זה.

אספקה
לקוח אשר הזמין כרטיס לאירוע, הרצאה או סדנה באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “הכרטיס” לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו.

לקוח אשר הזמין קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “פרטי גישה” או קישור להורדה לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום.

כניסה לאירוע, סדנה או הרצאה כפופה להצגת הכרטיס, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

עסקאות אשראי

הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע”י אנאיס במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.

לא ניתן לבצע עסקאות בתשלומים ו/או בקרדיט.

 קניין רוחני 

שם המתחם של האתר וכל סימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו עדיין בישראל) של אנאיס וכן כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות בתוכן המילולי, בעיצוב האתר, בלוגו האתר, בצילומים, באיורים, בשם האתר, בשם המתחם שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל תוכן אחר הכלול בו (להלן: “הקניין הרוחני”) הינם בבעלות אנאיס בלבד, אלא אם נרשם במפורש אחרת. מובהר כי חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אנאיס.

אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לפרסם, או לשדר בכל דרך את המידע המופיע באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של אנאיס. הוראה זו חלה על כל מידע אשר בבעלות אנאיס אך גם על מידע המפורסם באתר שאינו בבעלותה הבלעדית.

פרטיות

אנאיס משתמשת באמצעי אבטחה מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הכלול באתר לרבות ב”תעודת אבטחה” מסוג  SSL לצורך ביצוע תשלום באתר, הלקוח מועבר ישירות לעמוד מאובטח של חברת הסליקה, בין היתר ע”פ תקני סליקה PCI-DSS LEVEL 1 כך שפרטי אמצעי התשלום של הלקוחות אינם נשמרים כלל באתר לאחר השלמת העסקה. 

אנאיס מחזיקה במאגרי מידע רשומים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, ופועלת בהתאם לחוק האמור, ולכל דין רלבנטי אחר.

בעת ביצוע רכישות באתר ו/או הרשמה לשירותי אנאיס דרך האתר, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו, יישמר במאגרי המידע של אנאיס לצורך ניהול יעיל של הקשר עמו, וכן כי יעשה במידע שימוש לצורך שיפור השירותים הניתנים על ידי אנאיס, לצורך סטטיסטי, תפעולי או שיווקי, לרבות עיבוד המידע והפעלת דיוור ישיר על מנת לממש מטרות אלו. 

אנאיס אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו על פי שיקול דעתה, בכפוף להוראות תקנון זה וכל דין. מידע הנאסף על-ידי אנאיס מהלקוחות או מעובדי אנאיס באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, דרכי ההתקשרות, כתובת או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירותים באתר, נאסף רק אם הלקוח באתר בוחר לספק מידע זה מרצונו החופשי. אנאיס שומרת על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 ו/או כל דין רלוונטי אחר.

ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו בלבד. 

אנאיס תהא רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך הצעת שירותים, מבצעים ושיווק השירותים, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקס, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת בכפוף לכל דין.

בכפוף להוראות כל דין אנאיס תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

במידה והלקוח מעוניין להיגרע מרשימת הדיוור כאמור לעיל, יהא עליו להודיע על כך לאנאיס בכתב בהתאם להוראות כל דין.

החזרים וביטולים

הלקוח רשאי לפנות לשם ביטול עסקה שנעשתה דרך האתר, טלפונית או בדואר אלקטרוני בהתאם לתנאים והמועדים כמוגדר בחוקים ותקנות להגנת הצרכן.

בהתאם לאמור לעיל, ובכפוף לכל דין, אנאיס שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול, עד לרף המוגדר בחוק מעת לעת בעסקאות מסוג זה.

לאחר התחלת השתתפות בפועל בשירותי אנאיס, ביטול העסקה או כל בקשה לשינויים בה הוא באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני דרך האתר.

באחריות הלקוח לוודא שהוא עומד בקריטריונים לפי תנאי תקנון זה בבואו לממש את הרכישה במפגשי אנאיס. עליו לשמור את האסמכתאות לרכישה שקיבל מהאתר, ככל וקיבל, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם במסרונים, זאת כדי להציגם במפגש לפי דרישת נציג אנאיס, כאמור לעיל.

החזרת מוצרים תתאפשר רק באריזתם המקורית ובטרם נפתחו, בתוך 14 יום ממועד קבלתם ועל חשבון הלקוח, לפי חוק הגנת הצרכן. לחילופין, תתאפשר החזרת מוצר שהתגלה כפגום לאחר פתיחתו רק במידה ותוקף המוצר לא פג וגם עדיין לא נעשה בו שימוש. תמורת המוצר שהוחזר אנאיס רשאית לפי שיקול דעתה ו/או בהתאם להעדפת הלקוח לתת לו מוצר חליפי או זיכוי למימוש או החזר כספי.

שיפוי

הלקוח מתחייב לשפות את אנאיס ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרם לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו שגרם הלקוח ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של הלקוח הנובע מהשימוש באתר, לרבות הוצאות משפטיות שיושתו על אנאיס.

הודעות

כל הודעה שתשלח ע”י אנאיס ללקוח, לכתובתו כפי שהוזנה על ידו, תחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 3 (שלושה) ימים מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נשלחה בפקס, בוואטסאפ, בסמס או בדואר אלקטרוני – ביום שליחתה. 

הצטרפות ותשלום

כמו כן, המשתתפים רשאים בכל עת, לבקש מאנאיס להסיר את שמם מרשימת הדיוור הישיר של אנאיס באמצעות דואר אלקטרוני  לכתובת anais.eco.az@gmail.com
בני זוג או הורים וילדיהם (מתחת לגיל 18) הרשומים יחד לתכנית – זכאים להנחה, בהתאם לשיקול דעתה של אנאיס.

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בהתאם למחירון ולמסלולים השונים.

לא מתקיימת פעילות בחגי ישראל, בחול המועד סוכות, חול המועד פסח וימי שבתון על פי חוק.

אנאיס תעשה כל שביכולתה על מנת ליתן מענה למשתתפים בתקופות בהן לא מתקיימת פעילות בחברה, כגון: בחגי ישראל (למעט חול המועד סוכות ופסח), ימי שבתון על פי חוק, אי קיום פעילות בשל כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות אחרות.
ויודגש כי בתקופות בהן לא מתקיימת פעילות למשתתפים לא תהיה זכאות לקבלת החזר לרבות החזר כספי ו/או הארכת תקופת מסלול מעבר לתאריך הסיום המקורי.

אנאיס רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל רגע נתון על פי שיקול דעתה. המשתתפים יקבלו החזר כספי יחסי והכל על פי שיקול דעת אנאיס.

 סמכות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר ותקנון זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד. 

ט.ל.ח.